می خواهم برای اضافه کردن سریع تر نقطه داغ داده ها بر روی یکی از خطوط ما.