https://www.fiercewireless.com/opera...cond-half-2020

Name: IMG_0174.JPG
Views: 9
Size: 80.0 KB

ورایزون 5G شبکه است که در حال حاضر در بخش هایی از 35 شهرستانها در حالی که خود را ثابت بی سیم 5G صفحه اصلی محصول در حال حاضر در شش بازار. این طرح در بیش از 60 شهرستانها با تلفن همراه خود را فوق العاده پهنای باند 5G خدمات تا پایان سال 2020 و این انتظار را در 10 بازار با آن 5G خانه ثابت دسترسی بی سیم (FWA) خدمات این سال است.

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo