با توجه به یک زن و شوهر اخبار, گزارش posted آنلاین - پایین پس از 2:45PM EDT. در حال حاضر 3:40PM

تماس 611 در نهایت ضبط بیان "tech مشکلات - تماس بعد.

ما تحقیق در میامی