بله این طبیعی است و توسط طراحی. دستگاه خاموش می شود با توجه به گرمای بیش از حد برای جلوگیری از آسیب به باتری. من نمی دانم که چگونه کار می کند اما یک دلیل بسیار خوبی برای انجام این کار است. آن را به شدت توصیه می شود به ترک الکترونیک با باتری های قابل شارژ در این نوع از محیط زیست است. حرارت بیش از حد می تواند باعث یک باتری به آتش و/یا منفجر شود و باعث می شود یک ماده شیمیایی خطرناک آتش.