اما از احتیاط اکثر فروشگاه ها تمایلی به کمک در شرایطی مانند شما توصیف از ترس که این گوشی ممکن است به سرقت رفته است. آیا دوست شما هر گونه اثبات خرید ؟ این چیزی منحصر به فرد برای هر تلفن و یا فروشگاه. دوست شما ممکن است تلاش برای تماس با اپل به طور مستقیم اما نه یک کل بسیاری از گزینه های دیگر برای امنیت-قفل تلفن.