کنجکاو که آیا کسی دستور این بودجه گوشی برای یکی از اعضای خانواده ،

قرارداد آنها به من فرستاده شده است (بدیهی است) اشتباه است و من اگر همگان به نظر می رسد و یا این که آیا آن را فقط یک وب سایت قطعی آنها رفع خواهد شد در تاریخ بعد

(اگر ثابت نیست و آن یک معامله بسیار خوب lol)