من را فعال کنید آن را بر روی Koodo خط دیروز.

هیچ تماس بیشتر از "امنیت گروه خدمات کانادا". من را از دست چرخش آنها را هر چند .

ارسال شده از من CLT-L04 با استفاده از Tapatalk