این Revvelry+ بد نبود وقتی که من از آن استفاده می شود, آن را فقط یک re-badged موتور که ارزان تر است.

من استفاده از آن را برای چند هفته در حالی که من در حال انتظار برای آی فون من به تعمیر و من با توجه به بستن آن را در یک هواپیما و دیگر از یک کمی شسته نمایش عملکرد بزرگ برای قیمت.