Quote نوشته اصلی توسط bhp252 View Post

شما مطمئن شوید. و آن را در دسترس به تمام مشتریان با حداکثر سرعت دویدن در حال حاضر ؟ من صحبت کردن در این 4g
از شما بسیار سپاسگزارم

بله اگر شما سست با حداکثر سرعت دویدن خدمات آن را بیش از پاپ به T-Mobile LTE.. در حال حاضر این نکته است که حتی اگر T-Mobile قوی تر است که در نقطه ای خاص آن را هنوز هم ترجیح می دهند با حداکثر سرعت دویدن شبکه تا زمانی که ID شبکه را متحد هستند.