Quote نوشته اصلی توسط Androided View Post

رفتن به فروشگاه برای نشان دادن ID خود را به فعال.
ضد تقلب است که در برابر سیم مبادله اومدی.
هیچ کمک دوستان فعال مجاز است.

این دقیقا راه حل درست برای OP.