TM اول (حداقل در آمریکا) به wifi calling. این می رود 10+ سال است. در اصل این امر سوئیچ خودکار بین فای/سلول. دیگر (فکر نمی کنم.) من شده اند با تنظیم گوشی من به “سلول ترجیح” بنابراین مگر اینکه خارج از کشور هستم (نمی دانم زمانی که آن اتفاق می افتد دوباره) استفاده نشده فای برای تماس.