https://www.cnbc.com/2020/06/25/veri…instagram.html

Verizon گفت: آن است که کشیدن تبلیغات در Facebook و Instagram.

در روز پنج شنبه ضد افترا لیگ برتر منتشر شد, نامه سرگشاده ای است که ذکر شد در بخشی که آن را پیدا کرده بود تبلیغات برای ورایزون “ظاهر می شود در کنار تصویری از توطئه گروه QAnon, نقاشی بر روی نفرت و شعارهای یهودستیزانه.”

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo