این چه مورد ؟ https://wildfire-corp.com/

نحوه عضویت: https://share.hsforms.com/1-SE92j86R...ource=rverizon

سلب مسئولیت: من به هیچ وجه وابسته به گروه بالاتر.