https://www.barrons.com/amp/articles…us-51587739010

بی سیم: از دست دادن خالص: 50k دائمی
FiOS اینترنت: سود خالص 59k مشتریان جدید
FiOS TV: از دست 84k مشتریان

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo