شما بچه ها به یاد داشته باشید این است ؟

من تا به حال این گوشی در آن زمان است. من به یاد داشته باشید احساس خیلی پیشرفته داشتن آن و من قطعا به یاد داشته باشید این خزنده فیلم:

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo