گوشی شما قادر است بدون شک. خط پایین این است که اگر At&t می توانید با ارائه آن در سیستم به درستی کار نکند. من نه می تواند تایید یا رد آن خواهد یا نمی خواهد کار. اگر آن کار نمی کند پس از فعال شدن درخواست مشتری (Tier I) به ارائه یک مشکل بلیط برای ردیف دوم (2).