خرید کتاب شیمی دانشگاهی tagged posts

خرید کتاب دانشگاهی

پاییز کتاب یکی از مهمترین برنامه های هفته کتاب است و امسال پانزدهمین دوره  خرید کتاب دانشگاهی با وام 4 میلیارد تنی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی خواهد بود.

آزاده نظربلند خرید کتاب دانشگاهی، معاون كتاب و فرهنگ م Instituteسسه كتاب و ادبیات ایران ، در مورد مسائل مختلف این پروژه حمایتی كه هدف آن تقویت كتابفروشی های كوچك است ، توضیح داد و در مورد همکاری مدیر پروژه با اداره كل به ایبنا گفت. فرهنگ و رهنمودهای اسلامی. اطلاعات آگاهانه در یک کتابفروشی به منظور توزیع وام بیشتر. او معتقد است؛ ارزش افزوده ای که طرح های فصلی در بازار ایجاد می کنند یک مزیت رقابتی برای کتابفروشان است که باید مورد استفاده قرار گیرد...

Read More