آن خو گرفته و آن را نمی خواهد صدمه دیده است یا هر چیزی

سیم کارت با حداکثر سرعت دویدن است تنها مورد استفاده برای LTE مجوز و با حداکثر سرعت دویدن در واقع چک سیم در برابر IMEI بنابراین آن را فقط رد در دستگاه های دیگر..