جت است که آن را بسیار متفاوت از نام ID Premium ؟

من با استفاده از iOS و من نمی بینم اومدی سپر در دسترس از طریق فروشگاه App.

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo