آیا کسی دیگری این زمانی که شما در تنظیمات خود را بر روی یک کامپیوتر?

Name: GV settings.jpg
Views: 3
Size: 9.2 KB

من را ندارد و یا دریافت تماس بر روی لپ تاپ من, بنابراین من نگران نیست. اما من تعجب می کنم که چرا آن را فقط شروع به ظاهر می شود.