متوجه شدم من 6+ است که او کم داده ها در حالت روشن.

Name: IMG_20200610_220650296.jpg
Views: 8
Size: 48.7 KB

اگر چه او تنها 1GB/mo با طرح او که او نمی نایاب او در اطراف wifi در تمام طول روز. من حدس می زنم این به صورت پیشفرض روشن است. وجود دارد هیچ دلیلی برای ترک آن ،