شما فقط باید برای رسیدگی به این محدودیت ها است. مانند هیچ خدمات اگر از Wi-Fi را. برخی از بانک ها ممکن است قبول این تعداد برای 2FA. شما هیچ خدمات اگر در جاده و مشکل (سلامت ماشین و غیره).

راهحل یک فرد می تواند با استفاده از یک 60 دلار+مالیات/طرح سال مانند RP. 100 دقیقه/ماه واقعی شماره 500mb/ماه برای داده ها و با استفاده از تعداد GV برای همه چیز استفاده می شود و این طرح به اندازه کافی باید.