چه نوع از تلفن ؟ آیا می دانید اگر این گوشی با پشتیبانی از VOLTE (Voice over تکامل بلند مدت) ? آیا شما قدرت حدودا تلفن ? شما می توانید کمی بیشتر خاص که در آن شما در حال از ساحل شرقی ? هنگامی که شما برای اولین بار متوجه این مشکل ؟