… که اگر دیدگاه های سیاسی خود را به هر بیشتر به سمت راست او می تواند یک لیبرال به دلیل ایدئولوژی سیاسی است که واقعا یک دایره است که ناشی از یک محل در داخل همه ما به اشتراک بگذارید.

که من فکر کرده بود کمی ؟ چگونه می تواند کسی که می خواهد دولت را به ذهن کسب و کار خود را به کسی که ترجیح دولت به بیش از یک نظارتی نیروی?

اصلی آزادیخواه و لیبرال ارزش زیادی نزدیک به یکدیگر از ما منجر به این باور قبل از اخیر قطبش?

افکار خود را?

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo