من نیاز به یک راه به من هیئت مدیره تماس با یک شماره خاص و ورود به یک کنفرانس تلفنی. چه خدمات تلفن کنفرانس باید بقیه از شما با موفقیت استفاده? این می تواند یک شماره تلفن رایگان و یا نه مهم نیست. من فکر می کنم که چگونه این خدمات کار این است که شما تماس بگیرید و با وارد کردن یک کد به متصل به یک کنفرانس تلفنی. که آنچه من به دنبال. هر گونه ایده ها ؟