در حالی که من نمی دانم از هر گزینه های دیگر شما همیشه می تواند با پرداخت یک 3rd party برای باز کردن قفل تلفن. وجود دارد در حال تبلیغ در اینجا در Hofo که می تواند به شما کمک کند. پشتیبانی از باکره خالیست در حال حاضر شما باید گزینه های محدود.