شما می توانید به سایت اینترنتی و انجام یک جستجو برای هر فن ، شما فقط ممکن است واجد شرایط برای فقط 1 فن کد بنابراین من پیشنهاد می کنم شما بحث را به یک CS هرزه به تایید می کنند که تخفیف در دسترس است برای شما و جزئیات.