من تا به حال یک زن و شوهر GV اعداد برای سال. شماره 2 تفاوت. متحده – به طور عمده برای چند تماس های دریافتی. همچنین استفاده از GV برای چند intl تماس ما را.
من هرگز استفاده کنید ، می توان آن را مورد استفاده برای ایجاد intl. تماس به شماره تلفن (زمین یا همراه) مانند GV? اگر وجود دارد یک مزیت قیمت?

با تشکر.