هنگامی که شما پورت در گوشی های, اگر شما نمی استفاده از این پورت در ارائه شما نمی توانید از آن استفاده کنید بعد از آن حتی اگر شما خود را به ارمغان بیاورد گوشی های. استفاده از آن و یا از دست دادن آن است. شما خواهد بود قادر به انجام یک استاندارد ارتقاء هر زمان که شما می خواهید بعد اما نه با ارتقاء.