چند ماه پیش, با حداکثر سرعت دویدن (قبل از ادغام) افزایش افزایش کانون من داده ویژگی در هیچ هزینه اضافی با توجه به Covid-19 موضوع است. من نگاه نمی به تازگی در حساب من به عنوان ویژگی های من به ندرت به استفاده از تلفن من به عنوان یک کانون. حامل در حال ارائه چنین پاداش به عنوان یک حسن نیت ارائه میدهد برای کاربران خود. مشخص نیست چه مدت آنها ادامه خواهد داد به ارائه این تبلیغات/پاداش است.