ظرف شبکه و T-Mobile آمده اند به یک توافق با توجه به براده با SEC که ظرف را خرید با حداکثر سرعت دویدن اعتباری کسب و کار از جمله تقویت موبایل و ویرجین موبایل در ژوئیه 1.

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives…d944984d8k.htm
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives…0200617x8k.htm