به یاد داشته باشید که پوشش متفاوت از ایالتی به ایالت و شهرستان به شهرستان و شهر به شهر و محله به محله. این مسائل که در آن شما زندگی می کنند و آن سخت است برای پیش بینی از طریق اینترنت فروم مثل این یکی.

بهترین شرط بندی شما این است که برای صحبت با افرادی که زندگی می کنند و با استفاده از تلفن های خود را در همان منطقه است. این نقشه آنلاین صرفا نظری پیش بینی است و نه لزوما دقیق نمایندگی واقعی پوشش.