من رو وان پلاس 8 5G من شده است بازی با و 5G شده است بسیار سازگار (به غیر از اطراف اسکله نیروی دریایی/گرانت پارک که در آن اساسا بی فایده در/در سراسر كشور درایو)

هر کسی می دانید که در آن آنها رو n41 5G کردن و رفتن ؟ من در 600MHz تنها تا آنجا که من می دانم و من کنجکاو برای دیدن و بازی با n41 شبکه *که* آن را در حال حاضر نصب شده است.