آیا شما احساس می کنید که شما می توانید با موفقیت حذف باتری و نصب جایگزینی باتری خود را ؟ آن را به نظر نمی آید مانند باتری “کاربر سرویس” مگر اینکه شما حذف پشت جلد خودتان. اگر شما راحت نیست, شما می توانید آن را به یک تلفن همراه, تعمیر و فروشگاه برای اندکی هزینه برای خدمات.