با شماره های مختلف شما می توانید برای ثبت نام google voice. سپس با استفاده از برنامه خود را و می توانید تماس بگیرید به طور منظم اعداد (باید رایگان در ایالات متحده).