کانکس مسکونی

کانکس مسکونی

کانکس مسکونی به سازه ای گفته می شود که کاربری مسکونی داردهمین کانکس کارکردی شبیه اصلی کارکرد ساختمان دارد. در هر دو امکان سکونت فراهم شده استاما همین کانکس با دیگر بنا ها تفاوت های  متعددی داردهمین تفاوت ها مربوط به رخ و ظواهر فیزیکی کانکس و منزل بتنی نیست. بلکه مربوط به ویژگی ها و امکان های آن ها است.
کانکس مسکونی چه خصوصیت هایی دارد؟
 هزینه کم قابلیت جا به جایی و حمل آسان امکان فروش نصب سرعت بالا همان طور که بازدید کردید کانکس مسکونی ویژگی های فراوان متعددی دارد
این خصوصیت ها کانکس را از دیگر بنا ها متفاوتی می کند. شما کمتر سازه ای را به دیده خود تماشا کردید که امکان جا به جایی و انتقال داشته باشدچنانچه قصد سکونت در ملک نو خود را داشتید، می توانید کانکس را به سهولت از جایی به جای دیگر منتقل نمایید و در مکان نو کارگزاشتن کنید.
تفاوت کانکس مسکونی دارای دیگر بنا ها چیست؟
جدول بالا ابلاغ گر تفاوت های کانکس حیاتی سازه های دیگر است. در ابلاغ تفاوت های کانکس تنها نمی توان به موارد فوق بسنده کرد
درصورتیکه توجه کرده باشید بعضی از مناطق قابلیت حمل و نقل ندارندبه این معنی که ورود خودرو های سنگین به آن بخشها مجاز نیست. در این حالت ایجاد و ساز، کار قابل قبولی نیستخوبتر میباشد که از کانکس های مسکونی استعمال شوداین کانکس ها در هر شرایطی قابلیت و امکان نصب و اجرا دارند. شما می توانید کانکس خویش را در بخشها صعب العبور کارگزاری کنید. مصالح کانکس مسکونی  سبک و ناچیز حجم است. به این دلیل به سهولت می توانند در مناطق صعب العبور نصب و اجرا شوند.
 آیا نصب کانکس مسکونی زمانه بر است؟
در پاسخ پرسش بالا بایستی بگوییم خیر. نص ب یک کانکس مسکونی به هیچ وجه دوران بر نیست. مصالح کانکس، کانکس پیش ساخته و مهیا میباشند 
فقط روزگار کوتاهی به جهت کارگزاری آن ها صرف می شودیک عدد از دارای ترین تفاوت های کانکس با دیگر بنا ها، سرعت بالای تولید آن استشتاب بالا در کارگزاشتن کانکس، باعث شده است که اشخاص متعددی به استعمال از این کانکس ها تمایل نشان دهند.
آیا کانکس مسکونی امکان فروش دارد؟
از کانکس مسکونی به تیتر یک جایگزین به جهت منزل های بتنی یاد می شود
دقت داشته باشید اگر قرار باشد از کانکس به تیتر جایگزینی به جهت خانه و آپارتمان استعمال شود، می بایست تمام امکانات و تجهیزات یک خانه را داشته باشدبه عبارتی طور که منزل و سازه های دیگر قابل فروش است، کانکس مسکونی هم باید امکان فروش داشته باشد.
آیا خرید یک کانکس مسکونی به هزینه متعددی احتیاج دارد؟
 این کانکس ها فواید مضاعف زیادی دارند. در قسمت بالا گفته شد که به استدلال فواید متعددی که دارند، همواره به عنوان جایگزینی به جهت دیگر بنا ها هستنداگر قرار بود که هزینه زیادی صرف خرید کردن و اجاره همین کانکس ها شود، دیگر نمی توانست جایگزین مناسبی باشد. هیچ کس به استعمال از یک کانکس گران قیمت، رغبت نشان نمی دهدبا اعتنا به تعریف ها فوق، نتیجه می گیریم که هزینه یک کانکس مسکونی در مقایسه بادیگر بنا ها، زیاد اندک است. علی رغم همین که همین کانکس ها در مدت روزگار کوتاهی ساخته می شوند و آماده سکونت هستندبنا های دیگر روزگار متعددی به جهت تولید و ساز صرف می کنندجذاب میباشد بدانید بعد از آن از ساخته شدن، بازدهی به اندازه ندارند. به این دلیل مهم اطمینان خاطر می گوییم که کانکس ارزش سرمایه گذاری دارد.
 آیا کانکس مسکونی امکان حمل و نقل دارد؟
کانکس مهم استاندارد جهانی است
اندازه آن به دسته ای تقریب زده شده میباشد که به راحتی در جاده قابل حمل و نقل باشدبعضا از این کانکس ها، در ترازو تبارک تری ساخته می شوند. کانکس هایی که در ترازو و بعدها زیادی هستند، می توانند به قطعات کوچکی تقسیم شوند و در محل مورد لحاظ کارگزاری شوند. تقسیم نمودن آن ها به قطعات کوچک، به این دلیل می باشد که قابلیت و امکان حمل و نقل داشته باشد. شما می توانید چنانچه زمین یا این که ملکی را خریداری کردید، قطعات کانکس را از نیز دیگر قطع کنیداین عمل به همین برهان است تا قوانین حمل و نقل در جاده رعایت شود. علی رغم آن کلیدی ایمنی و سهولت بیشتری به مقصد برسد.