سولفات پتاسیم چیست؟

نقش کود سولفات پتاسیم و یا عنصر پتاسیم در پرورش و باروری و نزاع کلیدی خشک سالی در بخش کشاورزی را نمی توان نادیده گرفت از همین رو خوبتر می باشد استفاده از این کود به ویژه در مناطقی که اهمیت نبود آب مواجه هستند افزایش یابد . یکی دیگر از اثر ها بارز تنش شوری، تجمع یونهای سدیم و کلر در بافت گیاهان ساکن در خاکهایی حساس غلظت دوچندان سدیم کلرید است که تعادل تغذیهای را از بین می برد و جذب بیش ازحد آنان ایراد فیزیولوژیک شدید را سبب می‌گردد (James et al., 2011). در مدت شروع تنش شوری و توسعة آن در گیاه، همة فرایندهای حساس و برخی از ساختارهای سلولی مانند غشاهای زیستی زخم میبینند (Parida and Das, 2005; Gupta and Huang, 2014)؛ بنابراین برای حفظ تعادل یونی در واکوئل و سیتوپلاسم، ترکیباتی با وزن مولکولی کم شامل قندهایی مثل گلوکز، فروکتوز، ساکارز و فروکتان و یکسری از ترکیبات نیتروژنی نظیر آمیدها، پلیآمینها، پروتئینها، پرولین و گلایسین بتائین انباشته میگردند (Parida and Das, 2005; Mosleh Arani et al., 2018). شوری پرورش انگور را کاهش می دهد و بر سرعت فتوسنتز، سوق‌دهی روزنهای، تعادل عناصر غذایی در اندامهای متفاوت و عملکرد این گیاه تأثیر میگذارد (Walker et al., 2004). آب پاشی بوتههای انگور با آب شعف ضمن کمتر نمو حبهها، رشد و کارایی همین گیاه را بهطور معنیداری کاهش بخشید (Walker et al., 2004). در بررسی تغییرپذیری موادتشکیل دهنده غذایی، ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیک در چندرقم و دورگة بینگونهای انگور در وضعیت تنش شوری ناشی از سدیم کلرید؛ میزان رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و محتوای نسبی آب کلیدی ارتقاء شوری کاهش یافت؛ ولی میزان پرولین و قندهای محلول ارتقا یافت (Doulati Baneh, 2016). همچنین شتاب فتوسنتز، سوق‌دهی روزنهای و مقدار تعرق در ارقام انگور ریشبابا، صاحبی (Bybordi, 2012)، سلطانی و فخری (Amiri et al., 2014) در تنش شوری کاهش یافت. شاخص پرورش دوباره (درصد زندهمانی) بوتههایی که برگ نو ساخت کردند پس از اتمام تیمارهای تنش شوری در یک دورة سههفتهای بررسی، اهمیت شمارش انتخاب شدند (Ahmed et al., سولفات پتاسیم خرید 2015). بوتههای فارغ از تیمار سدیم کلرید و پتاسیم سولفات، شاهد در حیث گرفته شدند. در پژوهش حاضر، انگور بیدانة سفید، یکی از ارقام چیره در برخی بخش ها مرزو بوم و در دسترس برای تازهخوری و تهیة کشمش، به جهت اعمال تیمارهای شوری و تغذیهای به کارگیری شد تا آثار تنش شوری در صفات مورفومتری و فیزیولوژیک ازجمله نشت یونی، قندهای محلول و نامحلول، پرولین، عنصرها پرمصرف و رنگیزههای فتوسنتزی در این رقم باز‌نگری و همچنین اثر برهمکنش یون پتاسیم اهمیت سدیم در همین ویژگیها سنجیده شود. در همین سطح تیمارهای شوری بهصورت هفتگی تا چهار هفته اصلی غلظتهای صفر، 25، 50 و 100 میلیمولار سدیم کلرید اعمال شدند (Sivritepe and Eriş, سولفات پتاسیم به زبان انگلیسی 1999). از زمان اعمال تنش شوری، محلولپاشی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % در دو تراز در نخستین روز هفتههای اول و سوم تنش انجام شد. به جهت اندازهگیری وزن خشک، قطعات برگ بهمدت 24 ساعت در آون (مدل 35 لیتری هوشمند، شرکت شیماز، ایران) کلیدی دمای 80 درجة سانتیگراد خشک و بعد توزین شدند. قوطیهای حاوی قطعات برگ بهمدت 15 دقیقه در دمای 121 درجة سانتیگراد اتوکلاو (مدل 75 لیتری، کمپانی ریحان طب، ایران) شدند. همین فعالیت در نور ناچیز و محفظه خنک انجام شد؛ آن گاه عصارة بهدستآمده حیاتی سرعت 6000 دور در دقیقه بهمدت 10 دقیقه سانتریفیوژ (مدل R 320 Universal، کمپانی Hettich، آلمان) و محلول رویی برداشته شد و جذب نور آن در طولموجهای 663 نانومتر (بیشترین جذب نور کلروفیل a)، 645 نانومتر (بیشترین جذب نور کلروفیل b) و 470 نانومتر (بیشترین جذب نور کارتنوئید) با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل Spekol 2000، شرکت Analytic Jena، آلمان) و با شاهد استون 80 % خوانده شد.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themespragmatic slotlarıNovagrahipercasino bedava bonusaviator sinyal hilesiMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisVan Escortdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü