به خاطر داشته باشید حتی اگر آن را در “لیست سیاه” برای یک تعادل بدون مزد آن را می توان در هر زمان توسط At&t و بدون هشدار به شما است. مشخصات فنی موضوع با مالک قبلی و At&t. اگر آنها را انتخاب کنید و به لیست سیاه آن بی فایده خواهد بود در هر ما حامل هیچ تضمینی در هر صورت. فقط آگاه باشید از این امکان.